Kombinationstilbud

Enlige forsørgere, samlevende og forældre, hvor begge har et dokumenteret arbejdsbetinget behov for pasning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, kan tilbydes et kombinationstilbud.

Kombinationstilbuddet er en mulighed for at kombinere en fleksibel pasningsordning, med en plads i et dagtilbud. Med dagtilbud forstås både kommunale, selvejende eller private dagtilbud.

Reglerne for at bruge en fleksibel pasningsordning til et kombinationstilbud, er de samme som ved en privat pasningsordning, men ved kombinationstilbuddet er der desuden nogle betingelser som skal opfyldes.

Reglerne for kombinationstilbud

  • Kombinationstilbuddet består af en plads på nedsat tid i en institution eller dagpleje og pasning i en fleksibel pasningsordning uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid.
  • En fleksibel pasningsordning er pasning i en privat pasningsordning, hvor du selv ansætter eller ved at du køber en plads i en privat pasningsordning.
  • Du kan kun få tilskud til den fleksible pasningsordning uden for dagtilbuddenes normale åbningstider, samt i tidsrum, hvor både du og din ægtefælle eller eventuel samlever er forhindret i selv at passe jeres barn på grund af arbejde. Dette skal kunne dokumenteres, f.eks. ved en arbejdsgivererklæring, en vagtplan eller lignende.
  • Den fleksible pasning skal udgøre minimum 10 timer om ugen, for at et kombinationstilbud kan godkendes. Timerne skal opgøres over en periode på minimum 4 uger. Kombinationen kan ikke overstige, hvad der tidsmæssigt svarer til et alderssvarende dagtilbud, 51,5 timer for daginstitutioner.
  • Godkendes en familie til at have behov for f.eks. 20 timers fleksibel pasning om ugen, vil familien samtidig få konverteret en fuldtidsplads i et dagtilbud til en deltidsplads på henholdsvis 31,5 pr. uge ved kombination med et dagtilbud.
  • Den gældende forældretakst er i Naturinstitutionen Børnehuset

Vuggestuetakst: 3.354,- kr.

Børnehavetakst: 1.974,50- kr.

  • I Naturinstitutionen Børnehuset kan en deltidsplads i forbindelse med barsel benyttes mellem kl. 8.15 og 14.30.
  • Kombinationstilbuddet kan søges fra den 1. i en måned.
  • Når ordningen ophører, kan dit barn fortsætte i dagtilbuddet på fuld tid.
  • Sker der ændringer til aftalen eller væsentlige ændringer i arbejdstiden af betydning for tilskuddet skal det meddeles til Pladsanvisningen hurtigst muligt.

Opsigelse af en deltidsplads fra Børnehusets side

I Naturinstitutionen Børnehuset kan en deltidsplads i forbindelse med barsel benyttes mellem kl. 8.15 og 14.15. Ved 3. overtrædelse af denne aftale kan denne opsiges med øjebliklig virkning fra institutionens side. Barnets plads vil derefter igen overgå til en fuldtidsplads.

For at få bevilget fleksibel pasning skal du sende en e-mail til Pladsanvisningen, som vil fremsende en mail med nærmere vejledning om fremgangsmåden.

Der ydes søskendetilskud til den fleksible pasningsordning efter reglerne i Dagtilbudsbekendtgørelsen.

Der kan ikke søges om økonomisk fripladstilskud til den fleksible pasningsordning. Der vil dog kunne søges om økonomisk fripladstilskud til pladsen i dagtilbuddet.