Underretning efter artikel 13

OPLYSNINGSSKRIVELSE

OBS! Du skal læse denne underretning samt ”Din ret til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger”, før du underskriver samtykkeerklæringen, hvilket også fremgår af samtykkeerklæringen. Dette skyldes vigtigheden af, at du er bekendt med dine rettigheder, behandlingens formål m.v., før du giver dit samtykke til behandlingen.

Du modtager nærværende oplysningsskrivelse fra Naturinstitutionen Børnehuset, da Naturinstitutionen Børnehuset er forpligtet til at give dig underretningen senest på det tidspunkt, hvor dine personoplysninger indsamles. Underretningsforpligtelsen følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 13, da personoplysninger indsamles direkte hos dig.

Den dataansvarliges identitet er Naturinstitutionen Børnehuset, CVR-nr.: 33617690, Svinget 15, 4684 Holmegaard.

Dit samtykke gives til behandlingen af dine personoplysninger, der har følgende formål: Formålet med behandlingen af de afgivne personoplysninger er, at opskrive jeres barn på vores interne venteliste for institutionspladser, således at I vil kunne kontaktes, såfremt at der er ledige pladser.

Det er alene Naturinstitutionen Børnehuset, der vil behandle dine personoplysninger og disse vil blive opbevaret i op mod 5 år.

I henhold til Databeskyttelsesforordningen har du en ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning af behandlingen, indsigelse, dataportabilitet og til ikke at være genstand for automatiske afgørelse.

Du kan på ethvert tidspunkt trække dit givne samtykke tilbage.

Du, eller din repræsentant, kan på ethvert tidspunkt indgive en klage til Datatilsynet, hvis du finder, at behandlingen af dine personoplysninger er en overtrædelse af Databeskyttelsesforordningen.

Du har ikke en pligt til at afgive dine personoplysninger, og der forekommer ingen automatiske afgørelser.

Hvem er den dataansvarlige m.v.?

Hvem er den dataansvarlige? Den dataansvarlige er den, der afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af dine indsamlede personoplysninger. Den definition følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 4, nr. 7.

Dine oplysninger indsamles og behandles af Naturinstitutionen Børnehuset, hvorefter Naturinstitutionen Børnehuset bestemmer formålet med behandlingen af dine personoplysninger.

Den dataansvarliges identitet er derfor Naturinstitutionen Børnehuset, CVR-nr.: 33617690, Svinget 15, 4684 Holmegaard.

Naturinstitutionen Børnehuset kan kontaktes på tlf.nr. 51687007 i tidsummet 0730-1700 eller pr. e-mail: naturinstitutionen@naturinstitutionen.dk  såfremt der er nogle spørgsmål til behandlingen eller såfremt du ønsker, at gøre brug af dine rettigheder.

Formålet med behandlingen

Dit samtykke gives til behandlingen af dine personoplysninger, der har følgende formål:

Formålet med behandlingen af de afgivne personoplysninger er, at opskrive jeres barn på vores interne venteliste for institutionspladser, således at I vil kunne kontaktes, såfremt at der er ledige pladser.

Behandlingen foretages på baggrund af dit givne samtykke, det vil sige, at dit samtykke udgør retsgrundlaget for behandlingen i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a sammenholdt med Databeskyttelsesforordningens artikel 7.

Hvem modtager personoplysningerne?

Dine personoplysninger behandles strengt fortroligt, hvorfor Naturinstitutionen Børnehuset ikke vil videreføre dine personoplysninger til andre modtagere, herunder hverken tredjemand eller en repræsentant.

Begrebet modtager defineres i Databeskyttelsesforordningens artikel 4, nr. 9, som: ”En fysisk eller juridisk person, en offentlig myndighed, en institution eller et andet organ, hvortil oplysningerne meddeles, uanset om der er tale om en tredjemand.”

Modtagerne af dine personoplysninger, vil som følge heraf være:

 • Naturinstitutionen Børnehuset.
 • Naturinstitutionen Børnehuset medarbejdere

Overførsel til tredjeland?

Naturinstitutionen Børnehuset vil ikke overføre dine personoplysninger til et tredjeland, dvs. et land udenfor EU/EØS.

Hvis Naturinstitutionen Børnehuset bliver forpligtet til, at overføre dine personoplysninger til et tredjeland, vil du blive orienteret herom forinden overførslen iværksættes.

Hvor længe vil dine personoplysninger blive opbevaret?

Dine personoplysninger vil blive opbevaret indtil det vurderes ikke længere, at være nødvendigt af hensyn til det formål, som personoplysningerne er indsamlet til. Det er derfor ikke muligt, at angive et bestemt tidsrum, hvor dine personoplysninger vil blive opbevaret.

Kriterierne, der anvendes til at fastlægge tidsrummet, afhænger af kategorien af dine personoplysninger, således at tidsrummet vurderes ud fra den konkrete situation og ud fra de konkrete personoplysninger. Nogle af de kriterier, der benyttes er følgende:

 • Hvorvidt Naturinstitutionen Børnehuset har behov for dokumentation af fx behandlingen, eller har et dokumentationsbehov overfor tredjemand.
 • Såfremt opbevaringen af dine personoplysninger er nødvendighed af hensyn til behandlingen samt det formål, hvortil oplysningerne er indsamlet til.
 • Hvis dine personoplysninger alene anvendes til arkivformål i samfundets tjeneste.
 • Hvis dine personoplysninger anvendes til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål.
 • Din interesse for, at dine personoplysninger slettes.

Der vil løbende – mindst en gang kvartalsvis – blive undersøgt om opbevaringen af dine personoplysninger fortsat er nødvendigt for, at undgå en unødvendig ophobning af dine data.

Hvad er dine rettigheder?

Du har i medfør af Databeskyttelsesforordningens kapitel 3 en række rettigheder, som vil blive beskrevet herunder:

I. Din ret til indsigt

Din ret til indsigt omfatter de oplysninger, som Naturinstitutionen Børnehuset har registreret om dig på tidspunktet for din begæring om indsigt. Du kan dermed på ethvert tidspunkt anmode om, at få oplyst om der behandles oplysninger om dig, og i givet fald hvilke personoplysninger, som Naturinstitutionen Børnehuset behandler.

Din ret til indsigt følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 15, hvor du skal have oplyst følgende information ved din henvendelse:

  • Formålet med behandlingen.
  • De berørte kategorier af personoplysninger.
  • De modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er eller vil blive videregivet til, især modtagere i tredjelande eller internationale organisationer.
  • Hvis muligt, det tidsrum, hvor personoplysningerne vil blive opbevaret eller hvis dette ikke er muligt, de kriterier, der anvendes til fastlæggelse af dette tidsrum.
  • Din ret til at anmode Naturinstitutionen Børnehuset om berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger eller din ret til begrænsning af dine personoplysninger eller din ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling.
  • Din ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed.
  • Enhver tilgængelig information om, hvorfra personoplysningerne stammer, hvis de ikke alene er indsamlet hos dig.
  • Fremkomsten af automatiske afgørelser, herunder profilering efter Databeskyttelsesforordningens artikel 22, herunder logikken bag den automatiske afgørelse samt de forventede konsekvenser af en sådan behandling.

Din anmodning kan fremsendes pr. telefon, brev eller e-mail til Naturinstitutionen Børnehuset kontaktinformationer, der er angivet ovenfor under afsnittet ”Hvem er den dataansvarlige m.v.?”.

Anmodning før den 28. maj 2018?

Du kan i udgangspunktet anmode om, at få meddelelse om indsigt på skrift. Såfremt du gør dette forinden den 28. maj 2018, vil Naturinstitutionen Børnehuset være berettiget til at kræve 10,00 kr. for hver påbegyndt side, som betaling herfor. Dette følger af Bekendtgørelse nr. 533 af 15. juni 2000 om betaling for private dataansvarliges skriftlige meddelelse om indsigt. Hvis du ikke har forlangt, at meddelelsen skal gives skriftligt, kan der ikke kræves betaling herfor.

Efter modtagelsen af din anmodning vil denne blive forsøgt besvaret snarest muligt og senest inden for 4 uger efter modtagelsen af din anmodning. Hvis ekspeditionstiden er længere end 4 uger, vil du blive oplyst om grunden til, at der ikke kan træffes afgørelse inden for 4-ugersfristen, samt om, hvornår en afgørelse vil foreligge.

Hvis du har fået meddelelse om indsigt, har du ikke krav på en ny meddelelse om indsigt før 6 måneder efter sidste meddelelse, medmindre du godtgør, at have en særlig interesse heri, såsom hvis der er sket væsentlig ændringer i de oplysninger, der behandles om dig

Anmodning efter den 28. maj 2018?

Hvis du anmoder om meddelelse på skrift efter den 28. maj 2018, vil den første kopi af oplysningerne være vederlagsfri. For yderligere kopier, som du anmoder om, er Naturinstitutionen

Børnehuset berettiget til at opkræve et rimeligt gebyr herfor, som er baseret på de administrative omkostninger.

Naturinstitutionen Børnehuset vil forsøge, at besvare den anmodning uden unødig forsinkelse, og senest inden for en måned.

Hvis Naturinstitutionen Børnehuset behandler en stor mængde personoplysninger om dig, vil du blive anmodet om, at præcisere den information eller de behandlingsaktiviteter, som din anmodning vedrører, før informationerne gives.

Uanset om din anmodning modtages før eller efter den 28. maj 2018, skal du være særligt opmærksom på, at din ret til indsigt i nogle tilfælde er begrænset. Dette er bl.a. hvis din ret til indsigt burde vige for afgørende hensyn til private eller offentlige interesser. Se nærmere herom Databeskyttelsesforordningens artikel 23 og Databeskyttelseslovens § 22.

Datatilsynet har i Marts 2018 udgivet “Vejledning om de registreredes rettigheder” den kan findes på datatilsynet.dk 

II. Din ret til berigtigelse

Naturinstitutionen Børnehuset skal berigtige dine personoplysninger, der viser sig urigtige eller vildledende m.v., hvis du fremsætter anmodning herom. Din ret til berigtigelse følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 16.

Du kan alene anmode om, at få dine egne personoplysninger berettiget. De oplysninger, som du kan få berettiget er både objektive og subjektive forkerte data, fx:

  • Objektive forkerte oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer osv.
  • Subjektive forkerte oplysninger: Din holdning til bl.a. en sag eller spørgsmål.

Din anmodning kan fremsendes pr. telefon, brev eller e-mail til Naturinstitutionen Børnehuset kontaktinformationer, der er angivet ovenfor under afsnittet ”Hvem er den dataansvarlige m.v.?”. Herefter skal den Naturinstitutionen Børnehuset berigtige personoplysningerne uden unødig forsinkelse.

Såfremt Naturinstitutionen Børnehuset foretager en berigtigelse af dine personoplysninger, skal Naturinstitutionen Børnehuset ligeledes rette henvendelse til samtlige modtagere, der har modtaget oplysningerne med henblik på, at disse ligeledes foretager en berigtigelse, medmindre dette viser sig umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt.

Du kan anmode om, at få oplyst hvilke modtagere, som Naturinstitutionen Børnehuset retter henvendelse til. Dette følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 19.

III. Din ret til sletning

Du kan anmode Naturinstitutionen Børnehuset om, at foretage en sletning af dine opbevarede personoplysninger. Du kan alene anmode om, at få dine egne personoplysninger slettet. Din ret til sletning følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 17.

Naturinstitutionen Børnehuset skal efter modtagelsen af din anmodning slette dine personoplysninger uden unødig forsinkelse bl.a. i følgende situationer:

  • Opbevaringen af dine personoplysninger ikke længere er nødvendig til at opfylde det formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet.
  • Hvis du trækker dit givne samtykke tilbage, se herom afsnittet ”Ret til at trække dit samtykke tilbage?”, som dannede grundlag for behandling og der ikke er et andet grundlag for behandlingen.
  • Dine personoplysninger er blevet behandlet ulovligt.
  • Dine personoplysninger skal slettes for, at overholde en retlig forpligtelse i EU-retten eller i dansk ret, som Naturinstitutionen Børnehuset er underlagt.

Din anmodning kan fremsendes pr. telefon, brev eller e-mail til Naturinstitutionen Børnehuset kontaktinformationer, der er angivet ovenfor under afsnittet ”Hvem er den dataansvarlige m.v.?”

Såfremt Naturinstitutionen Børnehuset imødekommer en anmodning om sletning af dine personoplysninger helt eller delvist, så skal Naturinstitutionen Børnehuset ligeledes rette henvendelse til samtlige modtagere, der har modtaget oplysningen med henblik på, at disse ligeledes foretager en sletning, medmindre dette viser sig umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt.

Du kan anmode om, at få oplyst hvilke modtagere, som Naturinstitutionen Børnehuset retter henvendelse til. Dette følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 19.

Hvis Naturinstitutionen Børnehuset har offentliggjort dine personoplysninger, og er forpligtet til at slette dine personoplysninger, træffer Naturinstitutionen Børnehuset rimelige tekniske foranstaltninger for, at underrette øvrige Dataansvarlige om din anmodning om, at få slettet alle link til eller kopier eller gengivelser af dine personoplysninger. Dette kan dog være begrænset af bl.a. retten til ytrings- og informationsfrihed.

IV. Din ret til begrænsning af behandlingen

Du har ret til en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, hvis et af følgende forhold gør sig gældende:

  • du bestrider rigtigheden af dine personoplysninger, så har du ret til en begrænsning af behandlingen indtil Naturinstitutionen Børnehuset har haft mulighed for, at fastslå om personoplysningerne er korrekte.
  • behandlingen af dine personoplysninger er ulovlige, og du modsætter dig sletningen af dine personoplysninger og i stedet anmoder om, at anvendelse af oplysningerne begrænses.
  • hvis Naturinstitutionen Børnehuset ikke længere har brug for dine personoplysninger til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.
  • hvis du har gjort indsigelse mod behandlingen, så har du ret til en begrænsning af behandlingen indtil Naturinstitutionen Børnehuset har haft mulighed for, at kontrollere om Naturinstitutionen Børnehuset legitime interesser går forud for dine legitime interesser.

Din ret til begrænset behandling følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 18.

Din anmodning kan fremsendes pr. telefon, brev eller e-mail til Naturinstitutionen Børnehuset kontaktinformationer, der er angivet ovenfor under afsnittet ”Hvem er den dataansvarlige m.v.?”

Din anmodning om begrænsning af behandlingen skal angå dine egne personoplysninger, da Naturinstitutionen Børnehuset ikke er forpligtiget til at foretage en begrænsning af behandlingen for andre personer, medmindre du har en fuldmagt til at anmode om begrænsning af behandling på deres vegne.

Begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger indebærer, at Naturinstitutionen Børnehuset fortsat kan opbevare indsamlede oplysninger, hvorimod det ikke er tilladt at behandle og bruge dine personlysninger, herunder navnlig at videregive dem til tredjemand. Dette kan fx sikres ved, at dine personoplysninger flyttes til et andet behandlingssystem, at dine personoplysninger gøres utilgængelige for Naturinstitutionen Børnehuset medarbejdere og eventuelt øvrige brugere eller at dine offentliggjorte personoplysninger midlertidigt fjernes fra et websted.

Naturinstitutionen Børnehuset må kun opbevare dine personoplysninger efter din anmodning om begrænsning af behandlingen, medmindre du giver samtykke til videre behandling, eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for, at beskytte en anden fysisk eller juridisk person eller af hensyn til EU eller Danmarks vigtige samfundsinteresser.

Begrænsningen af behandlingen af dine personoplysninger opretholdes indtil du modtager en underretning fra Naturinstitutionen Børnehuset om, at begrænsningen ophæves.

Efter Naturinstitutionen Børnehuset har modtaget din anmodning om begrænsning af dine personoplysninger, skal Naturinstitutionen Børnehuset ligeledes rette henvendelse til samtlige modtagere, der har modtaget dine personoplysninger med henblik på, at disse ligeledes foretager en begrænsning af behandling, medmindre dette viser sig umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt.

Du kan anmode om, at få oplyst hvilke modtagere, som Naturinstitutionen Børnehuset retter henvendelse til. Dette følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 19.

Du skal være særligt opmærksom på, at din ret til begrænsning i nogle tilfælde er begrænset. Se nærmere herom Databeskyttelsesforordningens artikel 23. Dette er bl.a. hvis din ret til begrænsning burde vige for afgørende hensyn til private eller offentlige interesser.

V. Din ret til indsigelse mod behandlingen

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at Naturinstitutionen Børnehuset behandler dine personoplysninger, hvis behandlingen foretages:

  • af hensyn til en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som Naturinstitutionen Børnehuset har fået pålagt.
  • af hensyn til at Naturinstitutionen Børnehuset eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre dine interesser, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver særlig beskyttelse af dine personoplysninger, går forud for Naturinstitutionen Børnehuset interesse i forfølgelsen af den legitime interesse.

Din ret til indsigelse følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 21.

Din anmodning kan fremsendes pr. telefon, brev eller e-mail til Naturinstitutionen Børnehuset kontaktinformationer, der er angivet ovenfor under afsnittet ”Hvem er den dataansvarlige m.v.?”

Naturinstitutionen Børnehuset vil afveje ovennævnte hensyn og træffe afgørelse om, hvorvidt din indsigelse skal imødekommes.

Hvis din indsigelse imødekommes og dermed er berettiget, må behandlingen ikke længere omfatte dine personoplysninger. Dette kunne være, hvis behandlingen ikke er lovlig, dvs. finder sted i strid med Databeskyttelsesforordningen.

Såfremt Naturinstitutionen Børnehuset træffer afgørelse om ikke at imødekomme din indsigelse, kan behandlingen fortsættes indtil det tidspunkt, hvor Datatilsynet eventuelt måtte træffe afgørelse om, at indsigelsen var berettiget. Dette kunne være, hvis behandlingen sker i statistisk eller videnskabeligt øjemed.

Du kan indbringe Naturinstitutionen Børnehuset afgørelse for Datatilsynet efter Databeskyttelseslovens § 39, stk. 1 samt Databeskyttelsesforordningens artikel 77, hvorefter tilsynet vil træffe afgørelse om, hvorvidt indsigelsen mod behandlingen er berettiget.

Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til en sådan behandling. Dette vederlagsfrit. Efter du har fremsat indsigelse mod behandlingen, må dine personoplysninger ikke længere anvendes til dette formål.

Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statiske formål, har du ret til af grunde, der vedrører din særlige situation, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, medmindre behandlingen er nødvendig for, at udføre en opgave i samfundets interesse.

VI. Din ret til dataportabilitet

Hvis der bliver foretaget en elektronisk behandling af dine personoplysninger, som endvidere sker på baggrund af dit givne samtykke eller som følge af opfyldelsen af en kontrakt, kan du have ret til dataportabilitet. Din ret til dataportabilitet følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 20.

Det er alene de personoplysninger, som du selv har oplyst til Naturinstitutionen Børnehuset, der er omfattet af retten til dataportabilitet. Det vil sige, at Naturinstitutionen Børnehuset behandling, fx udarbejdede analyser på baggrund af dine personoplysninger, ikke vil være omfattet heraf.

Såfremt du har ret til dataportabilitet indebærer det, at du har ret til i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, at modtage dine personoplysninger, og har ret til at få disse transmitteret til en anden Dataansvarlig uden hindring fra Naturinstitutionen Børnehuset.

Retten til dataportabilitet kan i visse tilfælde være begrænset af andres rettigheder og frihedsrettigheder, idet din ret til dataportabilitet ikke må krænke de førnævnte rettigheder.

Din anmodning kan fremsendes pr. telefon, brev eller e-mail til Naturinstitutionen Børnehuset kontaktinformationer, der er angivet ovenfor under afsnittet ”Hvem er den dataansvarlige m.v.?”

VII. Din ret til ikke at være genstand for automatiske afgørelser

Du har en ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig. Din ret til ikke at være genstand for automatiske afgørelser følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 22.

Din anmodning kan fremsendes pr. telefon, brev eller e-mail til Naturinstitutionen Børnehuset kontaktinformationer, der er angivet ovenfor under afsnittet ”Hvem er den dataansvarlige m.v.?”

Den automatiske afgørelse skal betydelig påvirke dig, hvorfor afgørelsen skal indeholde konsekvenser for dig, fx hvis udseendelsen af generel markedsføringsmateriale ikke være omfattet heraf. Derimod vil et automatisk afslag på en onlineansøgning om kredit, forsikring eller e-rekrutteringsprocedurer uden menneskelig indgriben være omfattet.

Dog vil en afgørelse, der træffes ved en rent matematisk udregning ud fra de givne faktuelle omstændigheder ikke være omfattet, hvis der ikke samtidig sker en evaluering af dine personlige forhold. Dermed er fx det tilfælde, hvor der ikke kan hæves penge i en pengeautomat, som følge af at der ikke er dækning for beløbet, ikke en afgørelse, der er omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 22.

Databeskyttelsesforordningens artikel 22 indeholder tillige et forbud mod profilering. Profilering er enhver form for automatisk behandling af personoplysninger, der består i at anvende personoplysninger til at evaluere bestemte forhold vedrørende en fysisk person, navnlig for at analysere eller forudsige forhold vedrørende den fysiske persons arbejdsindsats, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, geografisk position eller bevægelser. Definitionen fremgår af Databeskyttelsesforordningens § 4, nr. 4.

Din ret til ikke at være genstand for automatisk afgørelse er begrænset, hvis afgørelsen:

  • er nødvendig for indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem dig og Naturinstitutionen Børnehuset, eller
  • er hjemlet i EU-retten eller dansk ret, som Naturinstitutionen Børnehuset er underlagt, eller
  • er baseret på dit udtrykkelige samtykke.

Dette gælder imidlertid ikke, hvis behandlingen foretages på baggrund af dine personoplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold samt behandling af genetiske data, biometriske data med det formål entydigt at identificere en fysisk person, helbredsoplysninger eller oplysninger om dine seksuelle forhold eller seksuelle orientering.

Medmindre behandlingen sker på baggrund af dit udtrykkeligt samtykke eller behandlingen er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på grundlag af EU-retten eller dansk ret.

Ret til at trække samtykket tilbage?

Du kan på ethvert tidspunkt trække dit givne samtykke tilbage. Din ret hertil fremgår af Databeskyttelsesforordningens artikel 7, stk. 3.

Din tilbagekaldelse kan fremsendes pr. telefon, brev eller e-mail til Naturinstitutionen Børnehuset kontaktinformationer, der er angivet ovenfor under afsnittet ”Hvem er den dataansvarlige m.v.?”

Du skal dog være opmærksom på, at du ikke kan tilbagekalde dit samtykke med tilbagevirkende kraft, det vil sige, at virkningen af din tilbagekaldelse vil være, at Naturinstitutionen Børnehuset behandling af dine personoplysninger fremover ikke må finde sted.

Naturinstitutionen Børnehuset behandling af dine personoplysninger kan dog fortsættes, hvis der oprindeligt eller efterfølgende var et andet behandlingsgrundlag, fx af hensynet til at opfylde en kontrakt. Behandlingsgrundlagene findes i Databeskyttelsesforordningens artikel 6.

Hvis behandlingen fortsættes, selvom du har trukket dit samtykke tilbage, vil du blive orienteret om at behandlingen fortsættes samt behandlingsgrundlaget for den videre behandling.

Indgiv klage til Datatilsynet?

Du, eller din repræsentant, kan indgive en klage til Datatilsynet, hvis du finder, at behandlingen af dine personoplysninger er en overtrædelse af henholdsvis Databeskyttelsesforordningen eller Databeskyttelsesloven.

Dette følger af Databeskyttelsesforordningens artikel 77 samt Databeskyttelseslovens § 39.

Du skal klage til det danske Datatilsyn, hvis du har sædvanlig opholdssted eller arbejdssted i Danmark, eller hvis overtrædelsen har fundet sted i Danmark.

Du kan f.eks. klage, hvis du mener, at:

 • du ikke får de oplysninger, som du har krav på efter reglerne om indsigt,
 • der uretmæssigt er lagt oplysninger om dig ud på internettet,
 • der uretmæssigt er blevet videregivet oplysninger om dig til en tredjeperson, eller
 • du uretmæssigt er blevet registreret som dårlig betaler, og kreditoplysningsbureauet nægter at slette dig.

Du kan indgive en klage elektronisk til Datatilsynets e-mail: dt@datatilsynet.dk eller sende et brev til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Datatilsynet vil herefter holde dig underrettet om forløbet og resultatet af klagen, herunder muligheden for anvendelse af retsmidler efter Databeskyttelsesforordningens artikel 78.

Pligt til at give dine personoplysninger?

Du har ikke en pligt til at afgive dine personoplysninger, hvorfor det er frivilligt om du ønsker, at oplyse dem eller ej.
Såfremt du ikke ønsker, at oplyse de forespurgte personoplysninger, skal du være opmærksom på, at det ikke vil være muligt for Naturinstitutionen Børnehuset, at opfylde kontrakten. Dette vil have en konsekvens for dig, da der dermed ikke kan indgås en aftale mellem dig og Naturinstitutionen Børnehuset.

Hvis du har spørgsmål til dette kan Naturinstitutionen Børnehuset kontaktes på tlf.nr. 51687007 i tidsummet 0630-1700 eller pr. e-mail: naturinstitutionen@naturinstitutionen.dk.