Ret til indsigelse

DIN RET TIL INDSIGELSE MOD BEHANDLINGEN AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Ifølge Databeskyttelsesforordningens artikel 21, stk. 4, skal du udtrykkeligt gøres opmærksom på din ret til på ethvert tidspunkt, at fremsætte indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Denne underretning skal meddeles klart og adskilt fra de andre oplysninger.

Se herom Databeskyttelsesforordningens artikel 21.

1. Din ret til indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at Naturinstitutionen Børnehuset behandler dine personoplysninger, hvis behandlingen foretages:

  • af hensyn til en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som Naturinstitutionen Børnehuset har fået pålagt, herunder profilering efter Databeskyttelsesforordningens artikel 22.
  • af hensyn til at Naturinstitutionen Børnehuset eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse, medmindre dine interesser, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver særlig beskyttelse af dine personoplysninger, går forud for Naturinstitutionen Børnehuset interesse i forfølgelsen af den legitime interesse, herunder profilering efter Databeskyttelsesforordningens artikel 22.

Naturinstitutionen Børnehuset skal afveje dine interesser mod ovennævnte hensyn, hvorefter der skal træffes afgørelse om, hvorvidt din indsigelse skal imødekommes.

Hvis din indsigelse imødekommes og dermed var berettiget, må behandlingen ikke længere omfatte dine personoplysninger. Dette kunne være, hvis behandlingen ikke er lovlig, dvs. finder sted i strid med Databeskyttelsesforordningen.

Såfremt Naturinstitutionen Børnehuset træffer afgørelse om ikke at imødekomme din indsigelse, kan behandlingen fortsættes indtil det tidspunkt, hvor Datatilsynet eventuelt måtte træffe afgørelse om, at indsigelsen var berettiget. Dette kunne være, hvis behandlingen sker i statistisk eller videnskabeligt øjemed.

Du kan indbringe Naturinstitutionen Børnehuset afgørelse for Datatilsynet efter Databeskyttelseslovens § 39, stk. 1 samt Databeskyttelsesforordningens artikel 77, hvorefter tilsynet vil træffe afgørelse om, hvorvidt indsigelsen mod behandlingen var berettiget.

2. Din ret til indsigelse ved direkte markedsføring

Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til en sådan behandling. Dette vederlagsfrit.

Efter du har fremsat indsigelse mod behandlingen, må dine personoplysninger ikke længere anvendes til dette formål. Din ret hertil er absolut, dvs. at der ikke skal foretages af afvejning.